Tag - Giáo dục nghề nghiệp

Luật giáo dục nghề nghiệp

QUỐC HỘI Số: 74/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT Giáo dục nghề nghiệp __________ Căn cứ Hiến [...]

0966777780