Thông tư

Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Thông tin văn bản 08/2016/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 08/2016/TT-BLĐTBXH Tên văn bản THÔNG TƯ Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá [...]

0966777780