Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tin văn bản 16/2017/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 16/2017/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn [...]

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện của tổ chức và thông báo về điều kiện tự huấn luyện của doanh nghiệp

Thông tin văn bản 27/QĐ-ATLĐ Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 27/QĐ-ATLĐ Tên văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp, [...]

Luật giáo dục nghề nghiệp

QUỐC HỘI Số: 74/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT Giáo dục nghề nghiệp __________ Căn cứ Hiến [...]

0966777780