Tin tức

Quy định an toàn thông tin

QUY CHẾ Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin  CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc [...]

0966777780